NEN 1010 / 3140

De Arbo-wet schrijft voor dat nieuwe elektrische installaties volledig moeten worden gekeurd volgens de norm NEN 1010 alvorens de installatie in gebruik mag worden genomen.
Bestaande installaties moeten periodiek worden geïnspecteerd volgens de norm NEN 3140.
Het Arbobesluit, artikel 3.4 is opgenomen in het bouwbesluit en heeft hierdoor een wettelijk karakter gekregen. Dit houd in dat als fouten leiden tot (letsel-)schade en/of ongelukken er een strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure kan worden opgestart.

Buiten de Arbo zijn er ook de verzekeraars die hun klanten volgens de polisvoorwaarden erop wijzen dat de installatie en arbeidsmiddelen volgens de normen moeten voldoen.
Een verzekeraar zal bij calamiteiten veroorzaakt door de elektrische installatie dan al snel overgaan tot actie.

Elektrische installaties.
Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen is het raadzaam elektrische installaties periodiek te laten inspecteren. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen.
De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

In principe komt het erop neer dat de eigenaar altijd verantwoordelijk is voor de installatie(s).